Pasian Aw Bangchi Thei Diing

Pasian Aw Bangchi Thei Diing

Pasian Aw Bangchi Thei Diing
WAY2GOD

Samuel in Eli kung ah, Pasian aw azaahpen ahil masang teng atheisiam thei sih hi (1 Samuel 3:1-10). Tammabang in Gideon in zong Pasian apat tahsa ngei a kihilna thumvei hiilhial tuah nanleh atheisiam sih a, abuai nalai hi (Judg. 6:17-22, 36-40). Pasian aw bang chi ngaikhiat a theithei ding ata diai? Tuni'n Gideon leh Samuel ten aneilou, en inei khu bangdang hilou in Bible ahi. Tam Laisianthou ah Pasian aw kimtah in ineita uhi. Tuaziah in, Pasian aw i zaahtheina dia kisam ahi leh sildang bangma hinawn talou in, Bible simtam ding, zil ding, ngaitua ngitnget ding ahi. Aziahpen, Pasian thu khu i hagau leh itahsa ngel a dia zong lamhiltu leh melma tung a hing gualzou sahtu baanah idihlouna apat hing correct tu ahi (2 Timothy 3:16-17). 

Bangpen bawl a bangpen bawllou ding chi dinmu mihing hinkhua in a tuahmun mama hi. Tambang i tuahchiang un Bible khu i lamhiltu ahi pai hi chi manghil sih vai. Tulai hinkhua enthah lechin, Lamkai khenkhat leh Gingtu khenkhat ten silkhat poupou a bawl ding chiang un, miten bang chin a bawl uai? hatttuam dangte'n bang chin a bawl uai? ahisih leh gamdang ten bang chin a bawl uai? chi ahi paipai hi. Hinanleh ei gingtute iki bulphuna uh sildang bangma hilou in Bible ahi mai hi. Tuaziahin Bible in bang chin a gen a chi khu dot masatpen hithei henlan hileh a ut huai mama mai hi. I gen ut pen ahi leh midangte bawl dan va etkeeilou ding ichisih a, i et tham ding uh ahi, hinanleh Bible gendan toh bang achi a chikhu gingtuten chiin a inei uh poimaw ahi. 

Hinanleh gingtute theidia poimaw mama khat ahileh, Tambang a bawl dia hoi isat pen Bible to akikal kha ei? aki kal sih leh bawl dia hoi isat leh lem isat pen bawl ding ma ahi. Ahivanga Bible toh kikal leh zong bawl dia atamzaw in hoisa hi chite khu mimal, insung, gamsung, hattuam sung hi in heimun ah tambang kalsuan dante ang pichintah chiang in Pasian apat hounamtui izapan zel leng uhi. Tanglai Mosi hunlai in, Israel ten Pasian amu sih ua, a aw aja maimai un a tun lum deh uhi. Tuamabangin, Pasian deibang sang a eima deibang a gamtat zawhna ang umtah chiang in Pasian thangpaina ituahpan ua tuapen koima nangual ahita sih hi (irresistable). Aziahpen Pasian in a Laisiangthou a ana gensa dung zui in eipui zobou hi (Titus 1:2). Hoisatleh satlou hizolou a, Pasian deidan gumsan zuina pen, bangma zalou leh theilou na pi a Pasian aw zaahna leh theina chikhat ahi.

Jesu’n, “Ka belamte'n ka aw aza ua; ken ama uhte kathei a, a hing zui uhi” (Jn.10:27) achi bangin Pasian a hingsate (mi piangtha tahtah te - genuine born againte) chouh in A aw azathei uhi. Aziah khat ahileh sil bangteng atung zong in amaute'n Pasian deidan pen ahah-anop umlou in azui ua, sina ding tanpha hinanleh a zui uhi. Tamteziahin amaute pen bilbing, mittaw, khelbai leh mipoite hinan uleh Pasian thu a gumsan zui ziah un amaute pen direct a Pasian aw zaah ahi mai uhi. Theisiamthei na ding in: Leitung a mi mawl penpen in ginna ziah in hundam hita leh, apil a pil, gospel pom utlou mi sang in pil zaw mama akichi ding hi. Tampen apil-amawl ziah hilou in Pasian aw a zaah a, apom ziahin ahi. Pasian aw zaah dan khu natheidan toh kibang lou maithei ahi. Awging tahtah zaah hilou in, Pasian deidan pen tambang ana hi aveleh maw chitheina baan ah iza (itheisiam) bang a zuina/hinpina pen khuh PASIAN AW ZA ana hi zaw hi.

Thuumnate, Bible simnate, siptah a Athu ngaituahna te in Pasian aw ang zasah ut mama hi. Tualeh mite um dan leh Pasian a ki ngainiam mama te hinkhua umdan ngaitua detdetna in zong Pasian aw ang zasah nuam mama hi. Thamlou in Pasian deidan bang chouh a hinkhua zang ta ding a ginumtah a kibulpatna in Pasian aw naahpi in ang zasah thei hi. Pasian thu tamtah Bible sim ziahin, thugen i ngaimun ziahin, leh lamtuamtuam apat huahpilna ziah a ithei ziah un Pasian aw za hinaisailou ahi. Pasian aw zaahna bailam pen khat ahi leh, Pasian thu toh kisai i bil a izaah zousia, imit a i mu zousia leh i experience zousiate Pasian deina bang a zui ding leh hinpita ding a Pasian mai a ki surrender na khu Pasian aw zaahna bailam pen ahi.  

Mipil misiamten gen tuamtuam tam pi ihin sung un anei tham ding ua, ipot-ilen nalah ah zong thu leh la tampi izatham ding uhi. Hinanleh izate, imute tung a kingam a zui leh hinpi mai hilou a, Bible in bangchi'n agen ei chi'n Bible toh entuah papa lei Pasian aw zathei, gingtu chouh hilou in, lamdih zawtkha leh mapui ding a muanhuai gingtu isuah ding uhi. Pasian deibang chouh bawl vang, zui vang ichi thei masang sia, a aw iza thei sih ding uhi. Pasian deibang zui leh hinpina tungtawn a Ama toh kipawl khawmna, lamzawt khawmna gingtute'n i poimaw mama uhi.

Eima deina bang sang a Pasian deina bang chouh zui leh hinpi ding a Pasian ang a ki surrender gingtu dihtah hithei ding in simtu teng teng Mangpa'n athupha hing musah chiatta hen.


No comments

Powered by Blogger.