MIHING AH MUANG SIN

MIHING AH MUANG SIN

MIHING AH MUANG SIN
WAY2GOD


Late 146:3
Miliante muong sinlen, panpitheina mawngmawng neilou ashithei mihing pou muang sih un.

Mihingte'n i damlai hunsung un ahaat leh abawlthei mite i muang ua i suangkha leng uhi. Tua i muanpen Pasian hilou in i mihinpite lah a bawlthei mama, hausa mama, mipil mama, thunei mamate ahi nuam leng zaw uhi. Bangziah in adiai?

Khawvel pumpi a mi hausa teng, mi haat teng, thunei zousiate i muan uh ahi sih a, mit a imupha, tahsa ngei a azaal izoutheite uh chouh i muang un i pibawl uhi. Aziahpen ei a dia phatuam ahiziah un hinanleh ei a dia phatuamloute zousia bangmah in zong i sim sih uhi.

I dei zousia hing pethei, hing bawlsah thei, hing hundam thei i Mangpa Pasian khu iki nepna lianpen uh hinanleh ei deibang leh ei dei hunhun a sil ang piangtheilou chiangin iMangpa i lepchiasan zel uhi. Hinanleh iMangpa'n beidon tawpkhawh a zong Ama apat taiselou ding a ang zilsah ana hi zaw hi chi manghil sih vai. Tuaziahin beidot tawpkhaw a zong Pasian zuina, muanna, ginna, iitna beisahlou mi khu leitung a mi hampha penpen ahi uhi. Aziahpen tuabang mite Pasian khu ahuntah a panpitu, Jacob Pasian, lei-le-van siamtu, silbangkim bawl Pasian khu ahi hi. Thamlou in nu neiloute nu, pa neiloute pa, beidongte panpitu, meithai-meigongte somdawltu leh iitna-bitna toh kumtawn a Ama a dia ginum mite tung a Vaihawmpa khu ahi.

Tuaziahin, mihingte tung a muanna ngalou a beidot tawpkhawh hun a zong Pasian tung a ginna-muanna nga mite sang a hampha zaw ding a um nawn sih hi. Aziahpen leitung mite'n lungdon-mangbat atuah ni chiang un tambang a gin-um mite'n puahsiamna toh Mangpa ah mutheilou in hamuanna anei uhi. 

Hinanleh milian-milalte tung a ginna nga mite pen loching a kisah hun uh um nanleh atawpna khu beidot-mangbatna ahi giap hi. Aziahpen a muan mama uh milian-milalte a kiatngiam hun (eg. a si hun) uh a um a, tua hun chiangin a siltup leh ngiim zousiate uh bangmalou asuah zel a, beidong tah leh mangbang tah in vaihawmna tuah dingin a um zawbou uhi. Tambang milian-milal muangkhate pen maban khu beidotna, mangbatna, hasiatna ahi lel hi.

Tuaziahin, beidot-mangbat hun a zong Pasian muanna apat taiselou a, Pasian a ginna ngaden mi pen leitung a mi hampha penpente ahi uhi. Nang zong tambang a gin-um mi hithei ding in iMangpa'n ang haan zing hi chi manghil vawt sin. Tuni'n Pasian hatna aw neem sang (accept) ding in na man tai? Pasian apat taiselou a, si-le-si, dam-le-dam chia i hinlai sung teng Pasian a muang den ding in Mangpa ah kilankhe vai? 

Ki-latkhiatna: Mangpa aw, mihingte tung a ginna nga mite maban khu beidotna, mangbatna, hasiatna ahi giap hi, tuaziahin beidot-mangbat hun a zong nangma a ginna-muanna ngaden thei ding in Na panpina muangin Jesu min in kang ki-lankhia hi. Amen!


No comments

Powered by Blogger.