DAMNA MANGPA JESU ZUAN NI!

DAMNA MANGPA JESU ZUAN NI!

DAMNA MANGPA JESU ZUAN NI! 

Nisim Manna

𝘽𝙪𝙡𝙥𝙝𝙪𝙝: " 𝙆𝙪𝙢 𝙨𝙖𝙬𝙢-𝙡𝙚-𝙣𝙞𝙝 𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙡𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙖𝙩𝙣𝙖 𝙖 𝙫𝙚𝙞 𝙣𝙪𝙢𝙚𝙞 𝙠𝙝𝙖𝙩...... 𝙅𝙚𝙨𝙪 𝙖 𝙥𝙪𝙖𝙣 𝙢𝙤𝙣𝙜𝙩𝙚𝙚𝙥 𝙖 𝙫𝙖 𝙡𝙖𝙬𝙣 𝙘𝙞𝙖𝙣𝙜𝙞𝙣, 𝙩𝙝𝙖𝙠𝙝𝙖𝙩𝙞𝙣 𝙖 𝙨𝙞𝙡𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞 𝙖 𝙠𝙖𝙣𝙜 𝙝𝙞.... " 𝙇𝙪𝙠𝙖 8: 43&44

Hih lai-a numei kigen pen a damloh sawtta, a neih khempeuh ki-etsakna-in zang bei khin ahih manin kuamah in hih nu' tungah lametna nei nawnlo hiding ahih manun a min-in zong kisam lo-in "siluang natna a vei nu" cih peuh in kisam in kiciamteh hi. Amah zong a lungsim neu mai ding hi. Pasian' maisak zawhloh mawhna bawlkha a, Pasian maipha muzo nawnlo bangin zong kingaihsun kha mai ding hi. Tua bang laitakin hih nu-in a lametna tawp Jesu puan mongteep a va lawnsak leh thakhatin a natna panin damna ngah pah hi! Tua ciangin Jesu in theihpah-in tua numei kiangah a lungdam huai a tha-ngah huai mahmah kammal hong gen hi: "Ka tanu aw, na upna in nang hong damsak zo hi; lungnuam takin ciah in," ci hi (v.48). 

Hih numei in min nei ding hinapi mite in a natna tawh enkhawm in "siluang natna a vei nu" cih tawh a sap lai-in Jesu in "Ka tanu " ci-in sam hi! Jesu in leitung Siavuante' damsak theihloh damsak a, tua tham lo-in a kha zong damsak lai hi! Tuni dong Damna Mangpa Jesu in pumpi damlohna, lungsim damlohna, khalam damlohna khempeuh damsak lai hi. Lametna tawh Jesu kiang a zuante lungdamna tawh ciahkik zel uh hi. Tuni in na natna bangbang tawh Jesu kiang zuan in. Ama kiang a zuan mite amah in a tanu-a tapa dingin hong sang hi! 

𝐊𝐢-𝐚𝐩𝐧𝐚: 𝐓𝐨𝐩𝐚 𝐚𝐰, 𝐧𝐚𝐧𝐠𝐦𝐚 𝐤𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐳𝐮𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐤𝐮𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐢𝐝𝐚𝐧 𝐥𝐨-𝐢𝐧 𝐢𝐭𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐰𝐡 𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐡 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐝𝐚𝐦 𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐨 𝐡𝐢. 𝐊𝐚 𝐡𝐢𝐡𝐧𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐛𝐚𝐦𝐠 𝐭𝐚𝐰𝐡 𝐧𝐚𝐧𝐠𝐦𝐚 𝐤𝐡𝐮𝐭 𝐬𝐮𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐉𝐞𝐬𝐮 𝐊𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐢-𝐚𝐩 𝐡𝐢. 𝐀𝐦𝐞𝐧!

No comments

Powered by Blogger.